TAG QUESTIONS - (Câu hỏi đuôi)

1. Qui tắc chung: Câu nói và phần đuôi luôn ở dạng đối nhau

      - câu nói khẳng định → phần đuôi phủ định

      - câu nói phủ định → phần đuôi khẳng định

Ex: Mary can’t drive a car, can she?

      Children like playing with sand, don’t they?

Note: Khi câu nói có từ phủ định như: seldom, rarely, hardly, no, never, phần đuôi phải ở dạng khẳng định

Ex: He seldom goes to the movies, does he?

      Your son has never told lies, has he?

2. Trường hợp đặc biệt:

- Phần đuôi của “I am” “aren’t I”
 Ex: I am going to do it again, am I?

- Câu mệnh lệnh có phần đuôi là “WON’T YOU” để diễn tả lời mời và có phần đuôi là “WILL YOU” để diễn tả lời yêu cầu

 Ex: Have a piece of cake, won’t you?
        Open the door, will you?

- Phần duôi của câu “Let’s” “Shall we”

 Ex: Let’s go swimming, shall we?