Ngữ pháp lớp 8 (Unit 3 - At home)

NGỮ PHÁP CẦN GHI NHỚ

 

1. Reflexive pronouns: đại từ phản thân

 

- Đại từ phản thân gồm các từ: myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, themselves, yourselves

- Đại từ phản thân dùng để chỉ hành động chính người nói thực hiện

Ex: I cook for myself.        (Tôi tự nấu ăn cho mình)

 

2. Modals: must, have to, ought to

- must + V1 dùng diễn tả:
+ sự bắt buộc cần thiết
+ lời khuyên có tính cần thiết

       - have to + V1 dùng diễn tả:

+ sự cần thiết, bắt buộc, khách quan

    Children have to wear uniforms.

        - ought to + V1   dùng diễn tả:

+ một lời khuyên

You ought to do your homework carefully.

3. Why – Because

- Why           tại sao

- Structure:  Why + am / is / are + S …?

                       Why + do / does + S + V1 …?

- because      bởi vì
- Structure:  because + S + V
Ex: Why do you stay up late?
       Because I do my homework