ADJECTIVES AND ADVERBS - (Tính từ và trạng từ)

1. Tính từ:

- Đứng trước danh từ: adj + N              She is a good student.

 

- Sau động từ to be                                 He is tall.

 

- Sau các động từ liên kết như: become, get, feel, look, seem, taste, smell, sound,…

The coffee smells good.                        
 She looks sad.

                                                                     

- Sau các đại từ bất định: something, anything, everything, nothing, somebody, someone, anybody, anything,…

Ex: Is there anything new?

 

2. Trạng từ:

- Đứng sau động từ thường                    

    She drives carefully.

- be + adv + V3/-ed                                     

   The house was completely destroyed.

 

Note: trạng từ well đứng sau động từ “to be” để chỉ sức khỏe

Ex: I’m not very well.

 

- Cách thành lập trạng từ: thêm –ly vào sau tính từ

+ careful                   → carefully

+ careless                 → carelessly       

+ happy                    → happily

+ sad                        → sadly

+ slow                      → slowly

 

- Một số từ vừa là tính từ, vừa là trạng từ: fast (nhanh), hard, early, late (trễ)

Ex: He drives very fast.                                

      She works hard.

                                                                              

3. Tính từ + Mệnh đề

           Một số tính từ chỉ cảm giác như: glad, happy, pleased, delighted, excited, sorry, disappointed, amazed, có thể có một mệnh đề theo sau

Ex: We are glad that everyone came back home safely.