REPORTED SPEECH(Câu tường thuật)

Câu tường thuật (câu gián tiếp) là câu dùng để thuật lại nội dung của lời nói trực tiếp

a.       Nếu động từ của mệnh đề tường thuật dùng ở thì hiện tại thì khi đổi sang câu gián tiếp ta chỉ đổi ngôi; không đổi thì của động từ và trạng từ.

Ex: She says: “I am a teacher.”

      She says that she is a teacher.

Ex: “I am writing a letter now” Tom says.

      Tom says that he is writing a letter now.
 

b.       Nếu động từ của mệnh đề tường thuật dùng ở thì quá khứ thì khi chuyển sang câu gián tiếp ta đổi ngôi, thì của động từ, trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn.

 

I. Thay đổi ngôi (Đại từ nhân xưng, Đại từ sở hữu và Tính từ sở hữu)

1. Ngôi thứ nhất: dựa vào chủ từ của mệnh đề tường thuật; thường đổi sang ngôi thứ ba

I → He / She                    me →   him / her                my → his / her

We → They                        us → them                        our → their

Ex: He said: “I learned English.”

               → He said that he had learnt English.

Ex: She said to me, “My mother gives me a present.”

   →  She told me that her mother gave her a present.

 

     2. Ngôi thứ hai: (You, your)

- Xét ý nghĩa của câu và đổi cho phù hợp, thường đổi dựa vào túc từ của mệnh đề tường thuật

Ex: Mary said: “You are late again.”

 → Mary said that you were late again.

Ex: “I will meet you at the airport”, he said to me.

 →  He told me that he would meet me at the airport.

 

     3. Ngôi thứ ba (He / She / Him / Her / His / They / Them / Their): giữ nguyên, không đổi

 

II. Thay đổi về thì trong câu:

 

DIRECT

INDIRECT

Simple present

V1 /Vs(es)

Present progressive

am / is / are + V-ing

Present perfect

have / has + P.P  

Present perfect progressive

have / has been +V-ing

Simple past

V2 / -ed

Past progressive

was / were + V-ing

Simple future

will + V1

Future progressive

will be + V-ing

Simple past

V2 / V-ed

Past progressive

was / were + V-ing

Past perfect

had + P.P

Past perfect progressive

had been + V-ing

Past perfect

had + P.P

Past perfect progressive

had been + V-ing

Future in the past

would + V1

Future progressive in the past

would be + V-ing

 

III. Thay đổi các trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn:

 

DIRECT

INDIRECT

Now

Here

This

These

Today

Yesterday

Last year

Tonight

Tomorrow

Next month

Ago

Then

There

That

Those

That day

The day before / the previous day

The year before / the previous year

That night

The following day / the next day

The following month / the next month

Before

 

CÁC THAY ĐỔI CỤ THỂ CHO TỪNG LOẠI CÂU TRONG LỜI NÓI GIÁN TIẾP

1. COMMANDS / REQUESTS (Câu mệnh lệnh, câu đề nghị)

 - Mệnh lệnh khẳng định:

   Direct:             S + V + O: “V1 + O …”

   Indirect:          S + asked / told + O + to-inf + ….

Ex: He said to her: “Keep silent, please.”    

     → He told her to keep silent.

       “Wash your hands before having dinner, Lan.” the mother said.

     → The mother told Lan to wash her hands before having dinner.

 

- Mệnh lệnh phủ định:

Direct:                 S + V + O: “Don’t + V1 + …”

Indirect:              S + asked / told + O + not + to-inf ….

Ex: “Don’t forget to phone me this afternoon,” he said.

        → He reminded me to phone him that afternoon.

       The teacher said to the students: “Don’t talk in the class.”

      → The teacher told the students not to talk in the class.

 

Tùy theo ngữ cảnh trong lời nói động từ tường thuật said hoặc said to có thể đổi thành told, asked, advised, persuaded, directed, begged, encouraged, remind

Ex: The doctor said to his patient: “Do exercise regularly.”

     → The doctor advised his patient to do exercise regularly.

 

2. STATEMENT (Câu trần thuật)

Direct:            S + V + (O) : “clause”

Indirect:         S + told / said + (O) + (that) + clause

    Note: said to → told

Ex: Tom said, “I want to visit my friend this weekend.”  

      → Tom said (that) he wanted to visit his friend that weekend.

      She said to me, “I am going to Dalat next summer.”

      → She told me (that) she was goingto Dalat the following summer.

 

3. QUESTIONS (Câu hỏi)

a.      Yes – No question

Direct:           S + V + (O) : “Aux. V + S + V1 + ….?”

Indirect:        S + asked + O + if / whether + S + V + ….

Ex: He asked: “Have you ever been to Japan, Mary?”  

 → He asked Mary if / whether she had ever been to Japan.

      “Did you go out last night, Tan?” I asked  

 → I asked Tan if / whether he had gone out the night before.

 

b.      Wh – question

        Direct:           S + V + (O): “Wh- + Aux. V + S + V1 +  …?”

        Indirect:        S + asked + O + Wh- + S + V + ….

Ex: “How long are you waiting for the bus?” he asked me.

     → He asked me how long I was waiting for the bus.

     

4. DANH ĐỘNG TỪ (V-ING) TRONG LỜI NÓI GIÁN TIẾP

Khi lời nói trực tiếp là lời đề nghị , chúc mừng, cảm ơn, xin lỗi, …động từ tường thuật cùng với danh động từ (V-ing) theo sau nó thường được dùng để chuyển tải nội dung lời nói trên.

 

a.      Reporting Verb + V-ing + ….

Deny (phủ nhận), admit (thừa nhận), suggest (đề nghị), regret (nuối tiếc), appreciate (đánh giá cao, cảm kích)

Ex: Peter said: “I didn’t steal the painting.”     

→ Peter denied stealing the painting.

      “Why don’t we go out for a walk?” said the boy.       

→    The boy suggested going out for a walk.
 

b.      Reporting Verb + (Someone) + Preposition + V-ing + ….

-          thank someone for                 (cám ơn ai về ….)

-          accuse someone of                (buộc tội ai về …)

-          congratulate someone on      (chúc mừng ai về ….)

-          warn someone against          (cảnh báo ai về ….)

-          dream of                                (mơ về …)

-          object to                                (chống đối về ….)

-          apologize someone for         (xin lỗi ai về …)

-          insist on                                (khăng khăng dòi …)

-          complain about                     (phàn nàn về ….)

Ex: “I’m happy to know that you win the game. Congratulations!”, Jim said to Mary.

      →    Jim congratulated Mary on winning the game.

       Daisy said: “Thank you for helping me”  

 →     Daisy thanked me for helping her.

Note:

1. Why don’t you / Why not / How about   →  suggested + (someone) + V-ing …

Ex: “Why don’t you send her some flowers?” he said.

      → He suggested me sending her some flowers.

 

2. Let’s  →  suggested + V-ing …

    Let’s not   suggested + not + V-ing …

Ex: “Let’s meet outside the cinema,” he said.    

 → He suggested meeting outside the cinema.

      She said: “Let’s not talk about that problem again.”

 → She suggested not talking about that problem again.

 

3. Shall we / It’s a good idea      suggested + V-ing …

Ex: “It’s a good idea to go for a picnic this weekend,” she said.

 → She suggested going for a picnic that weekend.

 

5. ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU (TO-INFINITIVE) TRONG LỜI NÓI GIÁN TIẾP

Khi lời nói gián tiếp là một lời đề nghị, mệnh lệnh, ý định, lời hứa, lời yêu cầu, …động từ tường thuật cùng với động từ nguyên mẫu theo sau nó thường được dùng để chuyển tải nội dung lời nói này.

a. Reporting Verb + To-inf …

- agree                                      demand (đòi hỏi)                     guarantee (bảo đảm)

- hope                                       promise                                  swear (thề)

- threaten (đe dọa)                      volunteer                                offer (đưa ra đề nghị)

- refuse                                     consent (bằng lòng)                 decide

 Ex: “I will give you my book if you need it,” said my friend.

         → My friend offered to give me her book if I needed it.
 

b. Reporting Verb + Object + To-inf …

- ask (bảo, yêu cầu)                   advise (khuyên)                       command (ra lệnh)

- expect (mong đợi)                    instruct (hướng dẫn)               invite (mời)
- order (ra lệnh)                          persuade (thuyết phục)            recommend (khuyên)
- remind (nhắc nhở)                    encourage (cổ vũ)                    tell (bảo)
- urge (thúc giục)                        warn (cảnh báo)                      want (muốn, mong muốn)

Ex: “Don’t forget to lock the door,” I said to my sister.

        I reminded my sister to lock the door.

       Ann said: “Come to my place whenever you are free.”

       Ann invited me to come to her place whenever I was free.

Note:

1. Lời đề nghị: 
    Would you / Could you / Will you / Can you   
 →   asked + someone + to-inf
     Would you mind / Do you mind + V-ing     →    asked + someone + to-inf

Ex: “Can you read the instructions again?” she said.

      → She asked me to read the instructions again.

       He said: “Would you mind opening the door, please?”

       → He asked me to open the door.