PHRASES AND CLAUSES OF CONCESSION

(Cụm từ và mệnh đề chỉ sự nhượng bộ)

1. Cụm từ chỉ sự nhượng bộ:

 

 

Ex: In spite of the rain, we enjoyed our holiday.

      Despite what I said yesterday, we are still good friends.

 

2. Mệnh đề chỉ sự nhượng bộ:

 

 
 Ex: Although the weather was very bad, we had a wonderful holiday.
 

Note:

a/ Despite the fact that / In spite the fact that + S + V         mặc dù

 

Ex: I couldn’t sleep despite the fact that I was very tired.

 

b/ Though hoặc as có thể dùng trong cấu trúc:

Adj / Adv / Noun + though / as + clause

 

Ex: Rich as he is, he is unhappy.

 
c/ No matter / Whatever: dù cho, bất kể

- No matter + what / who / when / where/ why / how (adj, adv) + clause

- Whatever + (N) + clause

- Whoever / whenever / wherever / however + (adj) + clause

 
Ex: No matter who you are, I still love you.

      Whatever you say, I don’t believe you.

      However much he eats, he never gets fat.

 

 

 

 

Các bài khác:

Liên hệ nhanh

Mọi thắc mắc hay góp ý, đừng ngại ngần hãy liên hệ với chúng tôi

Hotline:
0975 28 2009

Email:

contact@susasoft.com

chaptergoat@gmail.com

Gửi thông tin liên hệ