Ngữ pháp bài 1 tiếng Anh lớp 12

UNIT 1: HOME LIFE

 

LANGUAGE FOCUS

1. PRONUNCIATION:

* Cách phát âm của –s / -es

- Có 3 cách phát âm –s hoặc –es tận cùng.

* đọc thành âm /s/ với những từ có âm cuối là / p, f, k, t, θ  /

* đọc thành âm /iz/ với những từ có âm cuối là / s, z, ∫, t∫, dƷ/

* đọc thành âm /z/ với những trường hợp còn lại

- Examples:

* /s/: maps, books, hats, coughs, laughs, photographs ….

* /iz/: buses, watches, roses, washes, boxes…..

* /z/: bells, eyes, plays ….

Note: Các từ: photograph, cough, laugh có âm cuối là âm /f/

 

2. GRAMMAR:  TENSES

1. Hiện tại đơn (Simple present)

* Công thức:

                  V thường                                                                     to be               

S + V1/(s/es)                                                               S + am / is / are …                                        

S + don’t / doesn’t + V1                                             S + am not / isn’t / aren’t ….

Wh- + do / does + S + V1…?                         Wh - + S + is / are …?

* Cách dùng:

         - Chỉ thói quen ở hiện tại

                        Ex: She usually gets up at 6 a.m.

         - Chỉ sự thật hiển nhiên, chân lý.

                        Ex: Water freezes at 0 degree centigrade.

         - Chỉ hành động trong tương lai được đưa vào chương trình, kế hoạch.

Ex: The new school year begins on September 5th.

* Dấu hiệu:

                             every____ (every day, every week, every night,…..)

                             often, sometimes, usually, always, frequently, normally,  occasionally, as a rule……

                             twice a week, once a week….

2. Hiện tại tiếp diễn (Present progressive)

* Công thức:

                                       S + am / is / are + V-ing

                                      S + am / is are + not + V-ing

                                      Wh- + am / is / are + S + V-ing…?

* Cách dùng:

         - Chỉ hành động đang diễn ra trong lúc nói.

                     Ex: Listen! Someone is knocking at the door.

                                        I am studying English now.

         - Chỉ hành động dự kiến và có kế hoạch thực hiện trong tương lai gần.

                     Ex: We are having a birthday party next week.

         - Chỉ hành động có tính chất tạm thời

                     Ex: Everyday she goes to work by car, but today she is going by train.

         - Với chữ always đế diễn tả một hành động làm bực bội người khác, hay một lời phàn nàn…

                     Ex: He is always talking in the class.

        - Hai hành động xảy ra song song ở hiện tại

                     Ex: She is cooking dinner while her husband is watching T.V now.

* Dấu hiệu:

         - Câu bắt đầu bằng một mệnh lệnh như: Listen!, Look!, Pay attention!, Keep silent! Be quiet! Be careful....

            hoặc các từ: now, right now, at the moment, at present, today, while, next…(chỉ một dự định)

3. Hiện tại hoàn thành (Present perfect):    

* Công thức:

S + have / has + V3/-ed

S + haven’t / hasn’t + V3/-ed

Wh- + have / has + S + V3/-ed…?

* Cách dùng:

         - Chỉ hành động xảy ra trong quá khứ nhưng không có thời gian xác định.

                     Ex: I haven’t met him before.

         - Chỉ hành động vừa mới xảy ra, hay vừa mới hoàn tất.

                     Ex: She has just finished her homework.

         - Chỉ hành động xảy ra trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại và có thể tiếp tục trong tương lai.

                     Ex: My father has worked in this company for 10 years.

* Dấu hiệu:                     

            never, ever, recently (gần đây), lately (mới đây), just (vừa mới),  already (đã rồi)

since + mốc thời gian: từ, từ khi

for  + khoảng thời gian,

 so far, up to now, up to the present, until now: cho tới bây giờ

before (trước đây), yet, (dùng trong câu phủ định và câu hỏi)

many times, several times: nhiều lần

 how long, this is the first time / the second time, four times , five times

in the last / past + số năm  in the last five years: trong năm năm qua

4. Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

* Công thức:

S + have / has + been + V-ing

S + haven’t / hasn’t + been + V-ing

Wh- + have / has + S + been + V-ing …?

* Cách dùng:

- Một hành động xảy ra trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại và có thể tiếp tục trong tương lai nhưng nhấn mạnh sự liên tục của hành động.

Ex: I’ve been working here for ten years now.

* Dấu hiệu:    for + khoảng thời gian + now,

5. Quá khứ đơn (Simple Past)      

* Công thức:

                  V thường                                                                     to be               

S + V2/-ed                                                          S + was / were …                                             

S + didn’t + V1                                                 S + wasn’t / weren’t ….

Wh- + did + S + V1…?                                    Wh - + S + was / were …?

* Cách dùng:

         - Một hành động xảy ra và chấm dứt ở thời điểm xác định trong quá khứ.

                     Ex: We bought this car two years ago.

         - Một thói quen trong quá khứ.

                     Ex: When I was young, I often went swimming with my friends in this river.          

         - Một chuỗi hành động trong quá khứ

                     Ex: I entered the room, turned on the light, went to the kitchen and had dinner.

* Dấu hiệu:

                        yesterday ________ ( yesterday morning, yesterday afternoon,…….)

                        last _______ ( last year, last night, last week, last month….)

                        _______ ago ( two years ago, many months ago, ten minutes ago….)

                      in + year in the past ( một năm nào đó trong quá khứ: in 1999, in 2001…)

                        in the past, in the old times, …: trước đây, ngày xưa

6. Quá khứ tiếp diễn (Past continuous):        

* Công thức:

S + was / were + V-ing

                                       S + was / were + not + V-ing

                                       Wh- + was / were + S + V-ing…?

* Cách dùng:

         - Một hành động đang diễn ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ.

                     Ex: What were you doing at 7 pm yesterday?

         - Một hành động đang xảy ra trong quá khứ thì một hành động khác xảy ra cắt ngang.

                     Ex: Mai was watching TV when I came home.     

         - Hai hành động xảy ra song song trong quá khứ.

                     Ex: While her mother was cooking dinner, her father was reading books.

* Dấu hiệu: 

                        At + giờ + thời gian trong quá khứ

                        At this/ that time + thời gian trong quá khứ

                        Khi hai mệnh đề nối với nhau bằng chữ when hoặc while

Note: Hai hành động xảy ra trong quá khứ: hành động ngắn dùng quá khứ đơn; hành động dài dùng quá khứ tiếp diễn.

Last night, when they were having dinner, she entered their room.

7. Quá khứ hoàn thành (Past perfect)       

* Công thức:

S + had + V3/-ed

S + hadn’t + V3/-ed

Wh- + had + S + V3/-ed…?

* Cách dùng:

         - Một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ.

                     Ex: He had left the house before she came.

         - Một hành động xảy ra trước một thời điểm xác định trong quá khứ.

                     Ex: We had had lunch by two o’clock yesterday.

                        By the age of 25, he had written two famous novels.

* Dấu hiệu:  before, after, when, by the time, as soon as, as,  by + thời gian trong quá khứ

Note: Hai hành động xảy ra trong quá khứ: hành động trước dùng QKHT, hành động sau dùng QKĐ

                        Ex: She had finished her work before she went out.

8. Quá khứ hoàn thành tiếp diễn:

* Công thức:

S + had been + V-ing

S + hadn’t been + V-ing

Wh- + had + S + been + V-ing …?

* Cách dùng:

         - Một hành động xảy ra trước một hành động khác hoặc trước một thời điểm trong quá khứ nhưng nhấn mạnh đến tính liên tục của hành động.

            Ex: We had been waiting for two hours before she came.

* Dấu hiệu:  before, after, when, by the time, as soon as, as,  by + thời gian trong quá khứ

9. Tương lai đơn (Simple future):  &