COMPARISONS (So sánh)

1. SO SÁNH BẰNG
        S + V + as + adj / adv + as + noun / pronoun / clause

Ex: My hands were as cold as ice.

      She sings as well as her sister.

      Is the film as interesting as you expected?

 

- So sánh bằng nhau hoặc như nhau cũng có thể được diễn tả bằng cấu trúc the same as

         S + V + the same + (noun) + as + noun / pronoun

Ex: My house is as high as his. = My house is the same height as his. = The height of my house is the same as his.

 

- Khi nói gấp bao nhiêu lần ta dùng cấu trúc twice as…as / three times as … as, …

Ex: Petrol is twice as expensive as it was a few years ago.

 

2. SO SÁNH HƠN

    a. Tính từ / Trạng từ ngắn: (tính từ / trạng từ có một âm tiết và tính từ có hai âm tiết tận cùng bằng –er, -ow, -y, -le

S + V + adj / adv + ER + THAN + noun / pronoun / clause

Ex: My sister is taller than me.
      She is happier than she used to be.
     

    b. Tính từ / Trạng từ dài:

S + V + MORE + adj. / adv. + THAN + noun / pronoun / clause

 

- Có thể thêm much, far, a lot, a bit, a little, rather, slightly trước hình thức so sánh hơn để chỉ cấp độ

Ex: His watch is much / far more expensive than mine.

       I got up a little later than usual.
 

3. SO SÁNH NHẤT

    a. Tính từ / Trạng từ ngắn:
             S + V + THE + adj / adv + EST + …..

Ex: He is the youngest in his family.
 

    b. Tính từ / Trạng từ dài:
           S + V + THE MOST + adj / adv + …..

Ex: Lan is the most intelligent in her class.

 

4. Một số tính từ, trạng từ bất qui tắc

- Good / well                à better                         à the best

- Bad / badly                à worse                         à the worst

- Far                            à further / farther          à the furthest / the farthest

- Much / many            à more                          à the most

- Little                          à less                            à the least

- Old                            à older / elder              à oldest / eldest

                                                 

5. SO SÁNH KÉP

a. So sánh đồng tiến (càng … càng): (thường so sánh hai tính từ, trạng từ khác nhau)
            The + so sánh hơn + S + V, + the + so sánh hơn + S + V

 
Ex: The older I get, the happier I am.

       The more I know him, the less I like him.

       The more electricity you use, the higher your bill will be.

 

- Dạng ngắn của cấu trúc này là the + so sánh hơn + the better

Ex: What time shall we leave? – The sooner the better.

       How do you like your coffee? – The stronger the better.
 

b. So sánh lũy tiến (càng ngày càng) (thường dùng khi so sánh cùng một tính từ, trạng từ)
       S + V + short adj / adv + er + and + short adj / adv + er
      S + V + more and more + long adj / adv

Ex: Betty is younger and younger.
      Her story was more and more attractive.
 

- Less and less được dùng để diễn tả sự giảm dần

Ex: He played the piano less and less as he grew older.