Wish clauses (Mệnh đề mong ước)

Có 3 dạng câu mong ước:

 

-         Mong ước không thật ở hiện tại:

KĐ:   S + wish(es) + S + V2/-ed + O          (to be: were / weren’t)

PĐ:    S + wish(es) + S + didn’t + V1

Ex: Ben isn’t here.   I wish Ben were here.

      I wish I could swim.

-         Mong ước không thật ở quá khứ:

KĐ:    S + wish(es) + S + had + V3/-ed

PĐ:     S + wish(es) + S + hadn’t + V3/-ed

Ex: She failed her exam last year.          She wishes she hadn’t failed her exam.

-         Mong ước không thật trong tương lai

KĐ:    S+ wish(es) + S + would + V1

PĐ:     S + wish(es) + S + wouldn’t + V1

Ex: I wish you would stop smoking.

 

Note: S + wish(es) có thể thay bằng If only

Ex: I wish I weren’t so fat. = If only I weren’t so fat.