Ngữ pháp tiếng Anh lớp 10

 

ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 10

A. THÌ CỦA ĐỘNG TỪ: VERB TENSES

I. LÝ THUYẾT:

1. Hiện tại đơn:                       S + V ( s /es )

                                                S + is /am/are
* Cách dùng:

         - Dùng để chỉ các hành động thói quen, mang tính chất lặp đi lặp lại.

                     Ex: She usually gets up at 6 a.m.

         - Dùng để chỉ các sự kiện và sự thật hiển nhiên.

                     Ex:Water freezes at 0 degree centigrade.

         - Mô tả các hành động trong sách báo, vở kịch, bài bình luận trên truyền thanh

                     Ex: In the film, the woman wears a red skirt.

         * Dấu hiệu nhận biết:

                     Thường thì khi trong câu có các cụm từ sau ta chia động từ ở thì hiện tại đơn :

                             Every____ (everyday, everyweek, everynight,..)

                             Often, sometimes, usually, always……
                             Twice a week, once a week.

2.Present continuous :  Thì hiện tại tiếp diễn

S + is / am /are + V-ing
* Cách dùng:

         - Dùng để chỉ một hành động đang được tiến hành trong lúc đang nói.

                     Ex : Listen! The bird is singing.

                                        I am studying now.

         - Một hành động đang quanh quẩn xảy ra bây giờ nhưng không nhất thiết     xảy ra vào lúc nói.

                     Ex :I am reading a very good story.

         - Một hành động dự kiến trong tương lai gần mà đã được sắp xếp xong.

                     Ex : They are playing tennis next week.

         - Với chữ always đế diễn tả một hành động thường lặp lại thường xuyên, hay một lời phàn nàn

                     Ex : He is always taking exams. He is always studying.

* Dấu hiệu nhận biết:

         Thường thì khi trong câu có các cụm từ sau ta chia động từ ở thì hiện tại tiếp diễn:           

         - Câu bắt đầu bằng một mệnh lệnh như: Listen!, Look!, Pay attention!, Keep silent!....

                           - now, right now, at the moment, at the present, today, while

                           - next.. ( chỉ một dự định)

 
3. Simple Past: Thì quá khứ đơn
                                                S + V­2 / ed  

                                                S + was / were

* Cách dùng:

         - Một hành động đã xảy ra và đã hoàn tất ở thời gian xác định trong quá khứ.

                     Ex: We bought this car two years ago.

         - Một thói quen trong quá khứ.

                     Ex: When I was young, I often went swimming with my friends in this   river.        

* Dấu hiệu nhận biết:

             Thường thì khi trong câu có các cụm từ sau ta chia động từ ở thì quá khứ đơn :

                        yesterday ________ ( yesterday morning, yesterday afternoon,…….)

                        last _______ ( last year, last night, last week, last month.)

                        _______ ago ( two years ago, many months ago, ten minutes ago.)

                      in + year in the past ( một năm nào đó trong quá khứ vd in 1999, in 2001)

4. Present perfect :     Thì hiện tại hoàn thành

                                    S + have / has + Vp.p

* Cách dùng:

         - Một hành động đã xảy ra trong quá khứ nhưng không có thời gian xác định.

                     Ex: I haven’t met him before.

         - Một hành động vừa mới xảy ra, hay hoàn tất.

                     Ex: She has just gone out.

         - Một hành động xảy ra trong quá khứ , kéo dài đến hiện tại và có thể tiếp tục trong tương lai.

                     Ex: My father has worked in this company for 10 years.

         - Một hành động bắt đầu trong quá khứ nhưng chấm dứt vào lúc nói.

                     Ex: I haven’t seen you for a long time. ( Nhưng bây giờ tôi đã gặp bạn rồi)

         - Một hành động xảy ra hơn một lần trong quá khứ.

                     Ex: I have met him three times.

* Dấu hiệu nhận biết:

          Thường thì khi trong câu có các cụm từ sau ta chia động từ ở thì hiện tại hoàn thành :

                         Never, ever, since, for, recently, already, so far, before ( trước đây), yet,

5. Past continuous :    Thì quá khứ tiếp diễn   

S + was / were + V-ing

* Cách dùng:

         - Một hành động đang diễn ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ.

                     Ex: What were you doing at 7 pm yesterday?

         - Một hành động đang xảy ra trong quá khứ thì một hành động khác xảy ra cắt ngang.

                     Ex: Mai was watching TV when I came home.

                        When they were having dinner, she entered their room.

         - Hai hành động cùng song song xảy ra trong quá khứ.

                     Ex:While her mother was cooking dinner, her father was reading books.

* Dấu hiệu nhận biết:

           Thường thì khi trong câu có các cụm từ sau ta chia động từ ở thì quá khứ tiếp diễn:

                     At + giờ + thời gian trong quá khứ

                     At this/ that time + thời gian trong quá khứ

            Khi hai mệnh đề nối với nhau bằng chữ when hoặc while

6. Past perfect : Thì quá khứ hoàn thành         

S + had + V p.p
* Cách dùng:
         - Một hành động đã được hoàn tất trước một hành động khác trong quá khứ.

                     Ex : He had left the house before she came.

         - Một hành động đã được hoàn tất trước một thời điểm xác định trong quá khứ.

                     Ex : We had had lunch by two o’clock.

                        By the age of 25, he had written two famous novels.

* Dấu hiệu nhận biết:

         Thường thì khi trong câu có các cụm từ sau ta chia động từ ở thì quá khứ hoàn thành:

by + thời gian trong quá khứ
before, after, when, by the time, as soon as, as.

7. Simple future: Thì tương lai đơn

S + will + V (infinitive)
* Cách dùng:

         - Một hành động có thể , hay có lẽ xảy ra trong tương lai.

                     Ex: They will come here next week.

                        The football match will be over at 7 o’clock.

         - Một lời đề nghị hay một yêu cầu ( ở thể nghi vấn)

                     Ex: Will you go to the cinema with me?

* Dấu hiệu nhận biết:

         Thường thì khi trong câu có các cụm từ sau ta chia động từ ở thì tương lai đơn:

                     Next ______ ( next week, next month, ..)

                     Atthời giờ trong tương lai

* Chú ý: Để diễn tả một hành động có ý định hay một dự trù trong tương lai, ta có thể dùng TO BE GOING TO + V (inf)

8. Future perfect: Thì tương lai hoàn thành                  

S + will have + Vp.p

* Cách dùng:

         - Một hành động sẽ được hoàn tất trước một thời điểm ở tương lai hay một hành động khác ở tương lai.

                     Ex: By lunch time, I will have typed five letters.

         - Đối với một hành động vươn dài tới một thời điểm trong tương lai.

                     Ex: When I leave the school next week, I will have taught this class for 5 years.

                        On December 18th , they will have been married for 30 years.

II. BÀI TẬP:

1. Choose the word or phrase that best complete the sentence (A, B, C, or D):

1) He ____ for London one year ago.

       A. left                                    B. has left                           C. leaves                          D. had left

2) She ____ in Hue for twenty years.

       A. lives                                  B. has lived                         C. lived                            D. will live

3) I ____ to the market with my mother yesterday.

       A. go                                     B. went                              C. have gone                    D. was going

4) What ____ you ____, Nam? – I’m thinking of my mother.

       A. do/think                            B. are/thinking                    C. have/thought                D. were/thinking

5) How long ____ you ____ her? – For five months.

       A. do/know                           B. are/knowing                   C. have/known                 D. had/known

6) I usually ____ to school by bus.

       A. went                                 B. am going                        C. go                                D. have gone

7) Yesterday morning I ____ up at 6.30.

       A. got                                    B. get                                 C. was getting                   D. had got

8) Please don’t make so much noise. I ____.

       A. studying                            B. study                              C. am studying                  D. studied

9) Water ____ at 100 degrees Celsius.

       A. boils                                 B. boiled                            C. is boiling                      D. will boil

10) It is raining now. It began raining two hours ago. So it ____ for two hours.

       A. rains                                 B. is raining                         C. has rained                    D. rained

11) ____ you ____ out last night?

       A. Did/go                              B. Do/go                            C. Have/gone                   D. Were/going

12) This house ____ 35,000 pounds in 1980.

       A. costs                                 B. cost                               C. had cost                       D. was cost

13) While Tom ____ tennis, Ann ____ a shower.

       A. played/took                                                                B. playing/taking              

       C. was playing/was taking                                                D. was play/was take

14) Mike is playing chess. How long ____ he ____?

       A. did/play                            B. is/playing                        C. has/play                       D. has/been playing

15) When they ____ in the garden, the phone ____.

       A. worked/was ringing           B. were working/rang         C. worked/rang                D. work/rings

16) After they ____ their breakfast, they ____ shopping yesterday.

       A. have/go                             B. had had/go                     C. had/had gone               D. had had/went

17) They ____ tea when the doorbell ____.

       A. have/is ringing                   B. were having/rang            C. had had/ rang               D. having/ringing

18) Father ____ his pipe while mother ____ a magazine.

       A. smoked/read                                                               B. had smoked/read        

       C. was smoking/was reading D. smoking/reading
19) When I ____ into the office, my boss ____ for me.

       A. came/was waiting              B. was coming/waited         C. had come/waited          D. came/waiting

20) When I ____ Brian, he ____ a taxi.

       A. see/drives                         B. see/was driving               C. saw/was driving           D. saw/is driving

21) When he ____, we ____ dinner.

       A. arrived/having                   B. arrived/were having        C. was arriving/had           D. had arrived/had     

22) While they ____ chess, we ____ the shopping.

       A. playing/doing                                                               B. were playing/doing                

       C. played/did                                                                   D. were playing/were doing

23) They ____ football when the lights in the stadium ____ out.

       A. were playing/went                                                       B. played/was going         

       C. were playing/ was going                      &nbs