BE GOING TO(Tương lai gần)

1. Hình thức:

Khẳng định:       S + am / is / are + going to + V1

2. Cách dùng:

- Diễn tả hành động trong tương lai có dự định trước

Ex: I am going to visit my grandmother next Sunday.

- Diễn tả một dự đoán (có cơ sở, có căn cứ)

Ex: Look at the dark clouds! It is going to rain.