Helping mother

Father:        What did you do today to help your mother?

Son:            I dried the dishes.

Daughter:    And I helped pick up the pieces.

 
                        Giúp đỡ mẹ
 

Cha:          Hôm nay các con đã giúp mẹ những gì nào?

Con trai:    Con lau khô chén dĩa.

Con gái:    Còn con thì giúp mẹ nhặt các mảnh vỡ.