Conjugation

The teacher tells a student:   Conjugate the verb “to walk” in simple present.

The student:                           I walk. You walk …

The teacher interrupts him:    Quicker please.

The student:                           I run. You run …

 
 
 

           Chia động từ

Thầy giáo gọi học sinh: Em hãy chia động từ “to walk” ở thì hiện tại đơn.

Học sinh:                       Tôi đi. Bạn đi …

Thầy giáo ngắt lời:        Nhanh lên nào.

Học sinh:                      Em chạy. Thầy chạy …