TAG QUESTIONS (Câu hỏi đuôi)

Câu hỏi đuôi gồm có hai phần: câu nói (statement) và phần đuôi (tag)

statement, tag?
 

1. Quy tắc chung:

- Câu nói và phần đuôi luôn ở dạng đối nhau

câu nói khẳng định, đuôi phủ định?

câu nói phủ định, đuôi khẳng định?

Ex: The children are playing in the yard, aren’t they?

                They can’t swim, can they?

- Chủ từ của câu nói là đại từ, ta lặp lại đại từ này

Ex: She is a doctor, isn’t she?

- Chủ từ là danh từ, ta dùng đại từ tương ứng thay thế

Ex: People speak English all over the world, don’t they?

- Đại từ bất định nothing, everything: được thay bằng “it”

Ex: Everything is ready, isn’t it?

- Các đại từ no one, nobody, someone, somebody, everyone, everybody, anyone, anybody: được thay bằng “they”

Ex: Someone called me last night, didn’t they?

- Đại từ this / that được thay bằng “it”; these / those được thay bằng “they”

Ex: That is his car, isn’t it?

                These are your new shoes, aren’t they?

- “There” trong cấu trúc “there + be” được dùng lại ở phần đuôi

Ex: There aren’t any students in the classroom, are there?  

- Câu nói có trợ động từ (will / can / shall / should / is / are …): trợ động từ được lặp lại ở phần đuôi

Ex: You will come early, won’t you?

- Câu nói không có trợ động từ: trợ động từ do / does / did được dùng ở phần đuôi

Ex: It rained yesterday, didn’t it?

                She works in a restaurant, doesn’t she?

- Câu nói có chứa các từ phủ định (never, seldom, rarely, hardly, …) thì phần đuôi khẳng định

Ex: He never comes late, does he?

Note: Động từ trong phần đuôi ở phủ định thì luôn được viết ở dạng rút gọn.

 

2. Một số trường hợp đặc biệt:

- Phần đuôi của I AM AREN’T I

Ex: I am writing a letter, aren’t I?

- Phần đuôi của Let’sSHALL WE

Ex: Let’s go out tonight, shall we?

- Câu mệnh lệnh khẳng định:

+ dùng phần đuôi WON’T YOU để diễn tả lời mời

+ dùng phần đuôi WILL / WOULD / CAN / CAN’T YOU để diễn tả lời yêu cầu lịch sự

Ex: Have a piece of cake, won’t you?

      Close the door, will you?

- Câu mệnh lệnh phủ định: dùng phần đuôi WILL YOU để diễn tả lời yêu cầu lịch sự

Ex: Please don’t smoke her, will you?

- Phần đuôi của ought toSHOULDN’T

Ex: She ought to do exercise every morning, shouldn’t she?