COULD / BE ABLE TO

1. COULD:là dạng quá khứ của can, dùng diễn tả:

- khả năng (phổ quát, chung chung) trong quá khứ

Ex: When I was six, I could drive a bike.

- lời yêu cầu lich sự

Ex: Could you show me the way to the post office?

- điều gì đó có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai nhưng không chắc chắn

Ex: It could rain this afternoon. (Có thể chiều nay trời sẽ mưa.)

 

2. BE ABLE TO: có hình thức quá khứ là was / were able to + V1, diễn tả sự cố gắng hoàn tất một hành động trong một tình huống đặc biệt.

Ex: The fire spread through the building quickly but we all were able to escape.

            The player hurt in his leg, but he was able to play to the end.