CONDITIONAL SENTENCES

(Câu điều kiện)

  

 

EX: If I had arrived ten minutes earlier, I would have got a seat.

Note: Ta có thể lược bỏ "If" đi nhưng phải đảo ngữ

EX: Had I arrived ten minutes earlier, I would have got a seat.

 
VIẾT LẠI CÂU DÙNG “ IF”
Note:

            + Diễn tả một hành động có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai → loại 1

            + Diễn tả một hành động không thể xảy ra ở hiện tại (động từ ở hiện tại) → loại 2

            + Diễn tả một hành động không thể xảy ra ở quá khứ (động từ ở quá khứ) → loại 3

EX: Hurry up or you will be late.

→ If you don’t hurry, you will be late.

EX: She doesn’t have a car. She doesn’t go out in the evening.

→ If she had a car, she would go out in the evening.

EX: We cancelled the meeting because Peter didn’t come.

→ If Peter had come, we wouldn’t have cancelled the meeting.