CONJUNCTIONS (Liên từ)

Các liên từ cặp đôi như both … and, not only … but also, either …or, neither … nor được dùng để cấu tạo cấu trúc song hành. Từ, cụm từ hay mệnh đề được nối liền bởi những liên từ này luôn có cùng cấu trúc, chức năng hoặc từ loại.

1. both … and (vừa …vừa …, cả …lẫn …)

Ex: She is both intelligent and beautiful. (adjectives)

                Both his brother and his sister are students. (nouns)

Note:Khi hai chủ từ được nối liền bởi both … and, động từ ở hình thức số nhiều.

 

2. not only … but also (không những / không chỉ … mà còn)

Ex: He studies not only English but also French.   (nouns)

                The film was not only boring but also long.     (adjectives)

                She not only sings beautifully but also plays the piano well.

 

3. either …or (hoặc …hoặc)

Ex: You either must work hard or will fail.   (verbs)

                Either you or he is going to be on duty. (pronouns)

 

4. neither … nor (không … cũng không)

Ex: She likes neither tea nor coffee.   (nouns)

                My father neither smokes nor drinks. (verbs)

Note:

- Khi hai chủ từ được nối bởi not only … but also, either … or, neither … nor, động từ hòa hợp với chủ từ ngay trước nó.

Ex: Not only his friends but also his brother gives him presents.

- Động từ trong câu có cặp liên từ neither … nor luôn ở dạng khẳng định

Ex: My father neither smokes nor drinks.