CLEFT SENTENCES (Câu chẻ)

Câu chẻ được dùng để nhấn mạnh một thành phần của câu như chủ từ, túc từ hay trạng từ

 1. Nhấn mạnh chủ từ (Subject focus)
a. Với danh từ / đại từ chỉ người
 

              It + is / was + Noun / pronoun + who + V + O …

 

 Ex: My brother collected these foreign stamps.

 → It was my brother who collected these foreign stamps.

b. Với danh từ chỉ vật
 

              It + is / was + Noun + that + V + O …

 

   Ex: Her absence at the party made me sad.

 → It was her absence at the party that made me sad.

 

2. Nhấn mạnh túc từ (Object focus)

a. Với danh từ / đại từ chỉ người
 

              It + is / was + Noun / pronoun + who(m) + S + V…

 
Ex: I met Daisy on the way to school.

 → It was Daisy who(m) I met on the way to school.

 

Note: Khi nhấn mạnh túc từ ta có thể dùng who thay cho whom nhưng khi nhấn mạnh chủ từ thì không dùng whom thay cho who.

b. Với danh từ chỉ vật
 

             It + is / was + Noun + that + S + V …

 

Ex: My brother bought an old motorbike from our neighbor.

 → It was an old motorbike that my brother bought from our neighbor.

 

3. Nhấn mạnh trạng từ (Adverbial focus)

 

             It + is / was + Adverbial phrase + that + S + V …

 
Ex: - We first met in December.
→ It was in December that we first met.
- Phan Thanh Gian was born in this village.
→ It was in this village that Phan Thanh Gian was born.
 

4. Câu chẻ bị động (Cleft sentences in the passive)

a. Với danh từ / đại từ chỉ người
 

             It + is / was + Noun / pronoun + who + be + V3/-ed…

 
Ex: Fans gave that singer a lot of flowers.
→ It was that singer who was given a lot of flowers.
b. Với danh từ chỉ vật
 

              It + is / was + Noun + that + be + V3/-ed…

 
Ex: People talk about this film.
→ It is this film that is talked about.
- Fans gave that singer a lot of flowers.
→ It was a lot of flowers that were given to that singer.
 
 

 

 

Các bài khác:

Liên hệ nhanh

Mọi thắc mắc hay góp ý, đừng ngại ngần hãy liên hệ với chúng tôi

Hotline:
0975 28 2009

Email:

contact@susasoft.com

chaptergoat@gmail.com

Gửi thông tin liên hệ