Những câu nói hay

 

- To be conscious that you are ignorant is a great step to the knowledge.

Biết mình không biết là một bước dài đến sự hiểu biết.

- A wise man cares not for what he cannot have.

Một người khôn thì không màng đến những gì mình không có.

- Love your enemy. It’ll drive him nuts.

Hãy yêu thương kẻ thù của bạn. điều đó làm cho kẻ thù bạn lúng túng.

- Whoever wants to reach a distant goal must take many small steps.

Phải đi từng bước ngắn để đến được mục tiêu xa.

- The great pleasure in life is doing what people say you cannot do.

Hạnh phúc lớn nhất trong đời chính là làm được những điều mà người khác cho rằng bạn không thể làm được.

- Man is harder than iron, stronger than stone and more fragile than a rose.

Con người cứng rắn hơn sắt thép, mạnh mẽ hơn đá và mong manh hơn cả một nụ hồng.

- Friendship is constant in all things save in the office and affairs of love.

Tình bạn thì mãi mãi không thay đổi, chỉ trừ tình bạn trong công việc và tình yêu.

- Each friend represents a world in us, a world possibly not born until they arrive, and it is only by this meeting that a new world is born.

Mỗi người bạn làm nên một thế giới trong ta, một thế giới chỉ hình thành khi ta gặp họ.